< p>

{portfolio.response.text_intro_title}

{portfolio.response.text_intro}