Algemene voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KANSA ONLINE MARKETING COMMUNICATIE BV


1.    GELDIGHEID EN DEFINITIES

1.1     Opdrachtgever.  Onder de opdrachtgever wordt verstaan: degene die uit zichzelf of namens een rechtspersoon de opdracht geeft.
1.2     Het bureau. Onder het bureau wordt verstaan: Kansa online marketing communicatie, die de opdracht aanvaardt en uitvoert of onder haar supervisie laat uitvoeren.
1.3     Opdracht. Onder opdracht wordt verstaan: het sluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het bureau tot het verlenen van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen. Middels het aanvaarden van onze offerte, verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.
1.4     Licentie. De overeenkomst heeft tot doel het verlenen van een licentie door het bureau aan de opdrachtgever tot openbaarmaking of verveelvoudiging, ongeacht wie van hen het initiatief voor de opdracht heeft genomen.
1.5     M/V. Overal waar hierna bij opdrachtgever of bureau de vrouwelijke persoonsvorm is gebruikt kan de mannelijke vorm worden gelezen en andersom.
1.6 Tekst. Overal waar de woorden ontwerp en werkstuk genoemd worden kan ook het woord “tekst” gelezen
     worden.


2.     PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING

2.1     Begroting. Het bureau maakt desgewenst een begroting met betrekking tot de opdracht.
2.2     Vrijblijvend. Alle prijsopgaven van het bureau zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
2.3     Wijziging later. Begrotingen worden opgesteld naar beschikbare gegevens, iedere wijziging in een later stadium ontbindt de opgave. Prijsopgaven kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld of aangevuld.
2.4     Pro Memorie posten. Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze Pro Memorie worden opgenomen. De doorberekening geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
2.5     Uurtarief. Begrotingen worden opgesteld op basis van het uurtarief van het bureau, geldend op de dag van de calculatie. Veranderingen van het uurtarief gedurende de werkzaamheden kunnen worden doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.
2.6     Omschrijving. In de begroting worden opgenomen: de opdrachtomschrijving, de onderzoeks-, advies-, concept-, ontwerp- en uitvoeringsfasen, het eventuele werk door derden, de honorering, de raming van bijkomende kosten en eventuele Pro Memorie posten.
2.7     Schriftelijke bevestiging. Opdrachten kunnen op twee manieren schriftelijk worden bevestigd: – de opdrachtgever bevestigt de opdracht schriftelijk aan het bureau, of – het bureau bevestigt de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever.
2.8     B.T.W.. Prijsopgaven worden opgesteld exclusief omzetbelasting (BTW). Het hoge tarief wordt berekend. In geval van tariefwijziging geldt het percentage van de periode waarin de feitelijke werkzaamheden plaatsvinden.
2.9     Transport en porti. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten en porti, tenzij anders vermeld.
2.10     Samengestelde prijsopgaven. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.11     Werkzaamheden vooraf. Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden door het bureau worden verricht vóórdat de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven op de begroting, is het bureau gerechtigd haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.


3.     VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1     Adviseur. Het bureau zal haar opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren als adviseur van de opdrachtgever, geen ander belang dan dat van de opdrachtgever zal door het bureau worden gediend.
3.2     Besprekingen. Het bureau en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg of het bijwonen van (bedrijfs)besprekingen die voor het uitvoeren van de opdracht van belang zijn, tenzij anders is overeengekomen of vastgelegd.
3.3     Verslaggeving. Het bureau kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met de opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter accoordbevinding aan de opdrachtgever kunnen worden toegezonden. Wanneer de opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.
3.4     Geheimhouding. Het bureau, diens medewerkers of de door het bureau ingeschakelde derden, verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd.
3.5     Meerdere bureaus. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureau(s) wenst te verstrekken, dient hij het bureau hiervan op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt.
3.6     Verantwoordelijkheid. Het bureau, zijn medewerkers of ingeschakelde derden, zijn aansprakelijk voor niet meer dan de door hen ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
3.7     Teksten en afbeeldingen. Alle teksten en afbeeldingen die door de opdrachtgever worden verstrekt dienen door hem op authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd. Afbeeldingen of beschrijvingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, waarop een octrooi of depot rust, kunnen alleen onder zijn licentie worden gepubliceerd of  toegepast.
3.8     Akkoordbevinding. De proefdruk of het prototype van een te verveelvoudigen ontwerp dient ter waarborging van een juiste uitvoering aan het bureau ter goedkeuring te worden voorgelegd, voordat tot verveelvoudiging wordt overgegaan. De opdrachtgever controleert nochtans de laatste drukproef, revisie-proef of laatste prototype. Voor alle gevolgen van fouten die in de laatste drukproef, revisie-proef of laatste prototype niet door de opdrachtgever schriftelijk zijn doorgegeven aan het bureau, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Waar mogelijk zullen de fouten, voor rekening van de opdrachtgever, door het bureau worden hersteld.
3.9     Verkoop- en leveringsvoorwaarden derden. Bij overeenkomsten met drukkerijen of andere bedrijven zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van deze bedrijven van toepassing. Op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever aan het bureau zullen deze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden toegezonden.
3.10     Aansprakelijkheid. Het bureau is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of  tekstgegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking gestelde voorwerpen of gegevens grote waarde bezitten, wordt de opdrachtgever geadviseerd deze te verzekeren.
3.11     Vervoer. Tenzij anders overeengekomen wordt af domicilie van het bureau geleverd. Het vervoer van materialen en/of goederen geschiedt altijd voor risico van de opdrachtgever, tenzij andere leverings- en verzekeringscondities zijn overeengekomen.
3.12     Levering en leveringstijden. Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van het bureau zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden is verricht. Overschrijving van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij het bureau schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en het bureau ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. Evenmin kan de afnemer c.q. opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der diensten en/of goederen weigeren en/of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, eisen. Retourzendingen worden slechts aanvaard na toestemming.
3.13     Deelleveringen. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer diensten en/of goederen kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
3.14     Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, die omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan het bureau zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van het bureau; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken en/of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan het bureau afhankelijk is; niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen en algemene vervoersproblemen. Het bureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat het bureau zijn verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van het bureau opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het bureau niet langer mogelijk is langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien het bureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3.15     Afname verplichting. De opdrachtgever verplicht zich tot het in ontvangst nemen van de overeengekomen vastgelegde opdracht en de vergoedingen te betalen, inclusief licentie, ongeacht of van adviezen gebruik wordt gemaakt of tot verveelvoudiging van zaken wordt overgegaan of niet.
3.16     Opschorting. Het bureau is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval de opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens het bureau, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid (artikel 5.8).
3.17     Reclame. Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is de opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren. Gebreken welke bij levering niet zichtbaar waren, is de opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren. Reclames welke niet schriftelijk en tijdig zijn geschied, behoeven niet meer door het bureau in behandeling te worden genomen.
 
3.18     Beëindiging opdracht.
3.18.1 De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de navolgende voorwaarden:
a.    alle door het bureau in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het
moment van herroeping, worden door opdrachtgever terstond voldaan,  en,
b.    de opdrachtgever zal het bureau terstond vergoeden de door het bureau in redelijkheid te
verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid.
3.18.2 Ingeval er sprak is van omstandigheden, waarop het bureau geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door het bureau in redelijkheid onmogelijk maken, heeft het bureau het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven in sub 3.18.1.
3.18.3     Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of het bureau,  heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen. Het bepaalde sub 3.18.1 geldt ook in een dergelijk geval.
3.19     Juistheid van gegevens.  Het bureau mag vertrouwen op de juistheid c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door  de opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden c.q. onvolledigheid zal de opdrachtgever aansprakelijk zijn.
3.20 Schadebeperking.
3.20.1     De opdrachtgever vrijwaart het bureau voor enige aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig product, dat is geproduceerd op basis van het ontwerp van bureau, behalve ingeval sprake is van een voor het bureau ten tijde van het ontwerpen redelijkerwijze kenbaar gebrek in haar ontwerp.
3.20.2     In ieder geval zal het bureau nimmer aansprakelijk zijn noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden voor     enige gevolgschade of andere schade. Onverminderd het bovenstaande zal het bureau nimmer schadevergoeding verschuldigd zijn, die uitgaat boven hetgeen met de opdracht was gemoeid.
3.20.3     Onverminderd het bepaalde in artikel 3.19 blijft de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor en vrijwaart het bureau ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.


4.     AUTEURSRECHT

4.1     Auteursrecht. Op alle werkstukken van het bureau zijn de bepalingen van de Auteurswet 1912 van toepassing. Onder werkstukken wordt dan verstaan: “Werken van toegepaste kunst en tekeningen van nijverheid” (art. 10(1) 10° AW).
4.2     Beneluxwet. In afwijking van de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen berust het auteursrecht op ontwerpen, evenals het exclusieve recht op tekening of model bij het bureau.
4.3     Authenticiteit. Het bureau staat er voor in dat de door haar gecreëerde ontwerpen origineel zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de opdracht kan beschikken. Bij ontwerpen van door het bureau ingeschakelde derden, zal bureau toezien op de originaliteit en met deze derden schriftelijk overeenkomen dat de rechten met betrekking tot het gebruik conform de bestemming en oplage als bij de opdracht is overeengekomen, bij het bureau liggen en door het bureau door te geven zijn aan de opdrachtgever (zie ook artikel 4.15.3).
4.4     Signatuur. Het bureau is gerechtigd haar  werkstuk te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie.
4.5     Eigendomsrecht. Alle werkstukken in welke vorm dan ook, blijven het geestelijke eigendom van het bureau. Werkstukken blijven ook materieel eigendom van het bureau, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Toezending, bewaring en retourzending geschiedt op risico en kosten van de opdrachtgever.
4.6     Copyright. Indien het voor de veiligstelling van het auteursrecht nodig is zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool ã met de naam van het bureau en het jaar van eerste openbaarmaking: hetzij van het symbool (D) met het nummer van het internationaal depot en de naam van het bureau/depothouder.
4.7     Verveelvoudigingsrecht. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van het ontwerp. Het recht tot verveelvoudiging beperkt zich tot de bestemming en oplage als bij de opdracht is overeengekomen. Is niets daaromtrent vastgelegd dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage (zie ook artikel 4.9).
4.8     Licentie. Voor openbaarmaking van een ontwerp, in voorlopige of definitieve vorm, is de (schriftelijke) toestemming van het bureau vereist. Hij verleent daarmee licentie aan de opdrachtgever voor het gebruik van zijn ontwerp. Bij ontbreking van deze licentieverlening, of bij weigering van de opdrachtgever licentie te nemen, kan van het recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging geen sprake zijn.
4.9     Licentie bij herdruk. Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding met het bureau te worden gesloten.
4.10     Gereedmaken ontwerp. Tenzij anders wordt overeengekomen mag het ontwerp uitsluitend door het bureau of in opdracht van het bureau ingeschakelde derden voor verveelvoudiging gereedgemaakt worden.
4.11     Persoonlijkheidsrecht. Het aanbrengen van wijzigingen in een ontwerp buiten medeweten van de ontwerper is ten strengste verboden. Aanvullingen op een ontwerp of gebruik in een andere dan overeengekomen bestemming of afmeting, of gebruik van delen van een ontwerp kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van het bureau.
4.12     Redelijkheid. Het bureau zal niet haar toestemming kunnen onthouden aan wijzigingsvoorstellen van dien aard, dat haar verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn. Voor  wijzigingen van ingrijpende aard zal het bureau in staat gesteld dienen te worden, op kosten van de opdrachtgever, gewijzigde (werk)tekeningen te leveren.
4.13     Publiciteit. De opdrachtgever en het bureau zijn vrij om het werkstuk of verveelvoudigde exemplaren te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het werkstuk en daarbij elkaars naam te vermelden, tenzij anders is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van het werkstuk openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook voorpublicaties, een trailer of nulnummer).
4.14     Bewijsexemplaren. Het bureau ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 25 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp: van waardevolle stukken of zeer kleine oplagen een toepasselijk aantal.
4.15     Inbreuk.
4.15.1 Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of het uitsluitend recht op tekening of model van het bureau (ontwerper), dan wel aan slaafse nabootsing van het ontwerp, zal de opdrachtgever op kosten van de opdrachtgever in en buiten rechte maatregelen nemen tot stopzetting van die inbreuk c.q. slaafse nabootsing.
4.15.2 Indien de opdrachtgever het nemen van maatregelen, om reden van twijfel aan de haalbaarheid daarvan, niet nodig acht en het bureau (ontwerper) toch maatregelen in rechte verlangt, komen de kosten voor rekening van het bureau     (ontwerper).
4.15.3 Het bureau is niet aansprakelijk wanneer het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging en het toepassen of het gebruik daarvan inbreuk zou maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model of octrooirecht van een derde, dat haar onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp en de (werk)tekeningen.
4.16 Overdraagbaar.  Auteursrecht van het bureau (ontwerper) is geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, niet anders dan per uitdrukkelijk beschikking per welomschreven object. Alle hier voorafgaand genoemde voorwaarden blijven na overdracht van het auteursrecht echter nog gelden (art. 25 AW).


5.     BETALINGSVOORWAARDEN

5.1     Betaling. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie. Het bureau draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer in de navolgende leden genoemde kosten betreffen. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door het bureau van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop het bureau tot betaling van deze kosten verplicht is. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door het bureau van de opdrachtgever te zijn ontvangen. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de afnemer c.q. opdrachtgever door overlegging van bescheiden te worden bewezen. Indien achteraf in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt ingestemd of deze ten oprechte wordt genomen zal de afnemer c.q. opdrachtgever zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van een maand) van de kredietgeving een rente gelijk aan de wettelijke vertragingsrente dienen te vergoeden. De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat het bureau de vrije beschikking heeft verkregen over het betaalde bedrag. Wordt op rekening geleverd dan is de afnemer c.q. opdrachtgever gebonden aan de boekingen van het bureau en wel in die zin dat hij behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen. Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening aan de oudste openstaande vordering. Het bureau is steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door het bureau uit welke hoofde dan ook te verrichten betalingen. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever met enige betaling jegens het bureau in gebreke is, heeft het bureau het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze voorzover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding.
5.2     Eigendomsvoorbehoud. Alle onderzoeken, adviezen, ideeën, ontwerpen, teksten, fotografische materialen, beschrijving artistieke prestaties, beelddragers, werktekeningen, films en ander publiciteitsmateriaal blijven tot op volledige betaling van alle vorderingen van het bureau en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op vereffening van het eventueel ten laste van de afnemer c.q. opdrachtgever komend saldo, het eigendom van het bureau, met dien verstande dat de afnemer c.q. opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld. De afnemer c.q. opdrachtgever is gerechtigd, zolang hij zijn verplichtingen jegens het bureau nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de diensten en/of goederen te beschikken, hij is niet gerechtigd de diensten en/of goederen te nadele van het bureau te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

5.3     Reclames. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet.
5.4     Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van het bureau  uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door het bureau geleverde diensten en/of goederen zijn onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende diensten en./of goederen geleverd zijn. Alleen schade aan de goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade, bijvoorbeeld ontgane winst alsmede vergoeding van schade van derden is altijd uitgesloten.
5.5     Annulering.  Het bureau houdt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van het bureau kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient het bureau de annulering schriftelijk aan de afnemer c.q. de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
5.6     Afwijkende voorwaarden. Indien in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden staan vermeld die in strijd zijn met de  voorwaarden van het bureau, kan het bureau deze niet erkennen, tenzij het bureau dit schriftelijk bevestigd heeft. De opdrachtgever kan hierbij niet terugvallen op het gewoonterecht.
5.7     Nietige en onwerkzame bepalingen. Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht.
5.8     Zekerheid. Het bureau is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en de opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.


6.     GESCHILBESLECHTING

6.1     Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar het bureau is gevestigd.
6.2     Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander  recht van toepassing.M.J.H. Donkers, 2010

Vraag?

We zijn er VOOR U

Wilt u iets weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, we staan u graag te woord.